Dupatec Nederland

Dupatec GmbH

Alte Kaserne 5
D-47249 Duisburg
Fon:    +49 (0) 203 - 75 79 746
Fax:     +49 (0) 203 - 75 79 748

E-Mail:

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is voor het management van Dupatec GmbH van bijzonder belang. De internetpagina's van Dupatec GmbH kunnen zonder opgave van persoonlijke gegevens worden gebruikt. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er is geen rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mail- of telefoonnummer van de betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de basisgegevensbeschermingsverordening en met de voor Dupatec GmbH geldende landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Voorts zullen de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten worden gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Dupatec GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonlijke gegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.
1 Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Dupatec GmbH is gebaseerd op de bewoordingen die door de Europese richtlijn en reguleringsaanbieder werden gebruikt bij het uitvaardigen van de basisgegevensbeschermingsverordening (DS-GVO). Onze verklaring over gegevensbescherming moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

    a) persoonsgegevens

    Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.
    b) de betrokken persoon

    De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.
    c) Verwerking

    Verwerking: elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, verzamelen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, vergelijken, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.
    d) Beperking van de verwerking

    Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.
    e) Profilering

    Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

f) Pseudonimisering

    Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.
    g) voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

    De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de instelling of een ander lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgesteld, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de Unie of van de lidstaten.
    h) verwerkers van contracten

    Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.
    i) Ontvanger

    Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.
    j) derden

    Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de gegevensverwerker, de gegevensverwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gegevensverwerker of de gegevensverwerker.
    k) Toestemming

    Toestemming: elke geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting die de betrokkene in het specifieke geval vrijwillig heeft gedaan in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen inzake gegevensbescherming:

Dupatec Ltd.

Oude kazerne 5

47249 Duisburg, Duitsland

Duitsland

Telefoon: +49 (0) 203 / 7579746

E-mail:

Website: www.dupatec.de


3. koekjes

Op de internetpagina's van Dupatec GmbH worden cookies gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.

Het gebruik van cookies stelt Dupatec GmbH in staat om de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aan te bieden, die zonder cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en de cookie die wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online winkel. De online shop onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze internetsite volledig bruikbaar zijn.
4. verzameling van algemene gegevens en informatie

Telkens wanneer een persoon of een geautomatiseerd systeem de website van Dupatec GmbH bezoekt, verzamelt hij een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies vastleggen, (2) het besturingssysteem dat gebruikt wordt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang wordt verkregen tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetproviders van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt bij aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Dupatec GmbH geen conclusies ten aanzien van de betreffende persoon. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Dupatec GmbH statistisch beoordeeld en met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens opgeslagen die door een betrokkene zijn verstrekt.
5. mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de website

Op grond van de wettelijke bepalingen bevat de website van Dupatec GmbH informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die een betrokkene vrijwillig aan de voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het opnemen van contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.
6 Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

1. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het gegevensbewaringsdoel te bereiken of voor zover de Europese regelgever of andere wetgever in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het bewaardoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese Richtlijn en Verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
7. rechten van de betrokkene

    a) Recht op bevestiging

    1. Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij bevestigt dat hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze internetsite volledig bruikbaar zijn.
4. verzameling van algemene gegevens en informatie

Telkens wanneer een persoon of een geautomatiseerd systeem de website van Dupatec GmbH bezoekt, verzamelt hij een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies vastleggen, (2) het besturingssysteem dat gebruikt wordt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang wordt verkregen tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetproviders van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt bij aanvallen op onze IT-systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Dupatec GmbH geen conclusies ten aanzien van de betreffende persoon. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Dupatec GmbH statistisch beoordeeld en met het doel de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens opgeslagen die door een betrokkene zijn verstrekt.
5. mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de website

Op grond van de wettelijke bepalingen bevat de website van Dupatec GmbH informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die een betrokkene vrijwillig aan de voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het opnemen van contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.
6 Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

1. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het gegevensbewaringsdoel te bereiken of voor zover de Europese regelgever of andere wetgever in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het bewaardoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese Richtlijn en Verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
7. rechten van de betrokkene

    a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij bevestigt dat hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht op informatie

    Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens, alsmede een afschrift van die informatie. Bovendien heeft de Europese regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:
        de verwerkingsdoeleinden
        de categorieën persoonsgegevens die moeten worden verwerkt
        de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
        indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen
        het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens, van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten
        het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
        indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
        het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de DS-GMO, en, in ieder geval in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

    Voorts heeft de betrokkene recht op toegang tot informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

    Indien een betrokkene van zijn recht op toegang gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.
    c) Recht op correctie

    Elke persoon op wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om onmiddellijke correctie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verzoeken. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om onvolledige persoonsgegevens op te vragen, onder meer door middel van een aanvullende aangifte.

    Indien een betrokkene van zijn recht op correctie gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.
    d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

    Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij verzoekt de hem of haar betreffende persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, mits een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:
        De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor dergelijke doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
        De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GMO of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GMO, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
        De betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DS-GMO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking of de betrokkene verzet zich tegen verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DS-GMO.
        De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
        De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.
        De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DS-GMO-richtlijn.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene bij Dupatec GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Dupatec GmbH zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

    Indien de persoonsgegevens door Dupatec GmbH openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf verplicht is de persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 DS-GMO, zal Dupatec GmbH passende maatregelen nemen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens te informeren dat de betrokkene heeft verzocht dat alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens worden verwijderd door deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens, voor zover verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Dupatec GmbH zal in individuele gevallen het nodige regelen.
    e) Recht op beperking van de verwerking

    Elke persoon op wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om op grond van richtlijnen en verordeningen van de Europese wetgever te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de verwerking beperkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
        De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
        De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
        De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, in te stellen of te verdedigen.
        De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DS-GMO bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de betrokkene zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

    Indien aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene om beperking van de bij Dupatec GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Dupatec GmbH zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.
    f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

    Elke betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene zijn verstrekt, in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen van een voor de verwerking verantwoordelijke. Zij heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), DS ggo of artikel 9, lid 2, onder a), DS ggo of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DS ggo en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is verleend.

    Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens krachtens artikel 20, lid 1, DS-GMO het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door een voor de verwerking verantwoordelijke aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

    De betrokkene kan te allen tijde contact opnemen met een werknemer van Dupatec GmbH om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden.
    g) Recht van bezwaar

    Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft het recht om zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GMO te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal Dupatec GmbH de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen voor de bescherming van de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

    Indien Dupatec GmbH persoonsgegevens verwerkt voor rechtstreekse reclame, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor deze reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door Dupatec GmbH voor directe reclamedoeleinden, zal Dupatec GmbH de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

    Bovendien heeft de betrokkene het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens bij Dupatec GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het DS-GVO om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

    Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene zich rechtstreeks tot een medewerker van Dupatec GmbH of tot een andere medewerker wenden. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht van verzet tegen het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.
    h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele zaken, met inbegrip van het opstellen van profielen

    1. Personengegevens die het voorwerp zijn van de verwerking van persoonsgegevens, hebben het recht om van de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen te eisen dat er geen besluit wordt genomen dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hen rechtsgevolgen heeft of hen op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit 1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of 2) toelaatbaar is krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt en dat dit recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, of 3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

    Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt Dupatec GmbH passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

    Indien de betrokkene rechten wil doen gelden in verband met geautomatiseerde besluiten, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.
    i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

    Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

    Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

8 Privacybeleid ten aanzien van gebruik en gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft componenten van Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online community die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt sociale netwerkgebruikers onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsaanvragen.

Facebook wordt bestuurd door Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de controller wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de persoon automatisch door het betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van het betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_DE. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien betrokkene gelijktijdig op Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website betrokkene bezoekt bij elk bezoek van betrokkene aan onze website en dit voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website. Deze informatie wordt door de Facebookcomponent verzameld en door Facebook aan de betreffende Facebook-account van de betreffende persoon toegewezen. Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via het Facebook-component de informatie dat betrokkene bij het gelijktijdig bezoeken van de website aan Facebook gelijktijdig met de toegang tot de website onze website heeft bezocht, ongeacht of betrokkene op het Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij de verzending ervan verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website oproept.

Het databeleid van Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er diverse applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om datatransmissie naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om datatransmissie naar Facebook te onderdrukken.
9 Gegevensbeschermingsreglementering betreffende het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimisatiefunctie)

De datacontroller heeft het onderdeel Google Analytics (met anonimisatiefunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens op de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.

De Google Analytics-component wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

De datacontroller gebruikt het achtervoegsel "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging verkort en anonimiseert Google het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene bij de toegang tot onze internetpagina's van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, onder andere om online rapporten op te stellen die een beeld geven van de activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informaticasysteem van de betrokkene door het desbetreffende onderdeel van Google Analytics automatisch opgeroepen om gegevens voor online-analyse aan Google door te geven. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder andere de herkomst van bezoekers kan traceren, kan klikken en vervolgens opdrachtopgaven kan doen.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de plaats waar de toegang vandaan kwam en de frequentie van het bezoek van de betrokkene aan onze website. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien kan de betrokkene zich verzetten tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en kan hij dit verhinderen. Hiervoor moet de betreffende persoon een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Deze browsertoevoeging informeert Google Analytics via JavaScript dat geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een tegenstrijdigheid beschouwd. Als het IT-systeem van de persoon op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de persoon in kwestie de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de persoon in kwestie of een andere persoon binnen hun controle, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html Google Analytics zal in meer detail worden uitgelegd onder deze link: https://www.google.com/intl/de_en/analytics/.
10 Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google Remarketing

De datacontroller heeft Google Remarketing-services in deze website geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. Door de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf dus gebruikersgerelateerde advertenties maken en daarmee interessante advertenties aan de internetgebruiker tonen.

De exploitant van Google Remarketing-services is Google Inc, 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google Remarketing is om rente-relevante advertenties weer te geven. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties weer te geven op het Google Advertising Network of op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen wanneer hij of zij vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, zich de internetbrowser van de persoon automatisch met Google identificeert. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt voor het tonen van reclame die relevant is voor de interesses.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de webpagina's die door de betrokkene worden bezocht. Persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, worden daarom bij elk bezoek aan onze internetpagina's aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien kan de betrokkene bezwaar maken tegen advertenties van Google op basis van interesse. Daartoe moet de betrokkene vanuit elk van de door hem gebruikte internetbrowsers toegang hebben tot de link www.google.de/settings/ads en daar de vereiste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
11 Privacybeleid voor het gebruik van Google+

De datacontroller heeft de Google+-knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online community die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Google+ stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsaanvragen.

Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt bediend en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het IT-systeem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google+-knop opgeroepen om een weergave van de betreffende Google+-knop van Google te downloaden. In het kader van deze technische procedure wordt aan Google meegedeeld welke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is te vinden op https://developers.google.com/+/.

Indien de betrokkene gelijktijdig op Google+ is ingelogd, herkent Google bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld met behulp van de Google+-knop en door Google aan het betreffende Google+-account van de betreffende persoon toegewezen.

Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen klikt en daarmee een Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze overeenkomstig de door de betrokkene aanvaarde voorwaarden openbaar. Een Google+1-aanbeveling van de betrokkene op deze website wordt vervolgens samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de foto die in dit account in andere Google-services is opgeslagen, zoals de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, zoals op websites of in verband met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die door Google worden opgeslagen. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Met de knop Google+ wordt Google altijd op de hoogte gebracht dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht, wanneer de betreffende persoon bij de toegang tot onze website op Google+ is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon op de knop Google+ klikt of niet.

Indien de betrokkene niet wenst dat zijn persoonsgegevens aan Google worden doorgegeven, kan hij deze overdracht verhinderen door uit te loggen bij zijn Google+-account alvorens onze website op te roepen.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Meer informatie van Google over de knop Google+1 is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
12 Privacy verklaring voor het gebruik van Google AdWords

De datacontroller heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een advertentiedienst op het internet waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het Google Advertising Network. Google AdWords staat een adverteerder toe om vooraf bepaalde trefwoorden te definiëren om een advertentie weer te geven in de zoekmachineresultaten van Google alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een zoekresultaat op te halen dat relevant is voor het trefwoord. Op het Google-netwerk worden advertenties met behulp van een automatisch algoritme en de vooraf gedefinieerde trefwoorden naar thematisch relevante websites gedistribueerd.

De operator van Google AdWords-diensten is Google Inc, 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google AdWords is het adverteren van onze website door het tonen van relevante reclame op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine van Google en door het tonen van reclame van derden op onze website.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt in het IT-systeem van de betrokkene een zogenaamde conversiecookie opgeslagen. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest haar geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokken persoon te identificeren. Als de cookie nog niet verlopen is, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelmandje van een online shopsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Met de conversiecookie kunnen zowel Google als wij bijhouden of iemand die onze website heeft bezocht via een AdWords-advertentie inkomsten heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te genereren. Wij gebruiken deze bezoekcijfers om het totaal aantal gebruikers vast te stellen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWordsadvertentie te bepalen en om onze AdWordsadvertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google waarmee de betreffende persoon kan worden geïdentificeerd.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, worden daarom bij elk bezoek aan onze internetpagina's aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, aan derden bekendmaken.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een conversiecookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien kan de betrokkene bezwaar maken tegen advertenties van Google op basis van interesse. Daartoe moet de betrokkene vanuit elk van de door hem gebruikte internetbrowsers toegang hebben tot de link www.google.de/settings/ads en daar de vereiste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
13 Instagram Gebruiks- en privacybeleid voor gebruik

De controller heeft componenten van de Instagram-service op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform dat gebruikers in staat stelt foto's en video's te delen en deze gegevens te verspreiden op andere sociale netwerken.

De diensten van Instagram worden uitgevoerd door Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Bij elke toegang tot een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de controller wordt bediend en waarop een instagram-component (Insta-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon automatisch door de betreffende instagram-component gevraagd om een representatie van de corresponderende component van instagram te downloaden. In de loop van deze technische procedure wordt Instagram geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram, herkent Instagram welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website en dit voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door het Instagram-component en door Instagram toegewezen aan het Instagrama-account van de persoon. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagramknoppen drukt, worden de aldus verzonden gegevens en informatie aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene toegewezen en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via het onderdeel Instagram de informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht wanneer de betreffende persoon is ingelogd op Instagram en tegelijkertijd onze website bezoekt, ongeacht of de betreffende persoon wel of niet op het onderdeel Instagram klikt. Als de betrokkene niet wil dat dergelijke informatie naar Instagram wordt verzonden, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Instagram-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Instagram kunt u vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

14 Gegevensbeschermingsregels met betrekking tot het gebruik en de toepassing van Matomo

De controller heeft het Matomo-component geïntegreerd op deze website. Matomo is een open-sourcesoftwaretool voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalysetool verzamelt onder meer gegevens over de website waarop een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.

De software wordt bediend op de server van de verantwoordelijke voor de verwerking; de logbestanden, die gevoelig zijn voor gegevensbescherming, worden uitsluitend op deze server opgeslagen.

Het doel van het Matomo onderdeel is om de bezoekersstroom naar onze website te analyseren. De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van deze website te evalueren en online rapporten op te stellen waarin de activiteiten op onze website worden weergegeven.

Matomo plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie kunnen we het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser van het informaticasysteem van de betrokkene automatisch door het Matomo-component ertoe aangezet om gegevens naar onze server door te sturen voor een online-analyse. In het kader van deze technische procedure verkrijgen wij kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee wij onder meer de herkomst van bezoekers en clicks kunnen traceren.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang is ontstaan en de frequentie van het bezoek aan onze website. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, aan onze server doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen. Wij geven deze persoonlijke gegevens niet door aan derden.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Matomo een cookie plaatst op het informaticasysteem van de betrokkene. Bovendien kan een reeds door Matomo ingestelde cookie te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verzameling van gegevens gegenereerd door de Matomo met betrekking tot het gebruik van deze website en om een dergelijke verzameling te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene in zijn browser "Niet volgen" instellen.

Met de instelling van de opt-out-cookie is het echter mogelijk dat de internetpagina's van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Matomo vindt u op https://matomo.org/privacy/
15 Privacybeleid voor het gebruik van YouTube

De controller heeft geïntegreerde componenten van YouTube op deze website. YouTube is een internet-videoportal waar videospubliceerders gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk. Daarom kunnen complete film- en televisieprogramma's, muziekvideo's, trailers of video's van gebruikers zelf via het internetportaal worden opgeroepen.

YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt bediend en waarop een YouTube-onderdeel (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door het betreffende YouTube-onderdeel gevraagd een weergave van het betreffende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/ In het kader van deze technische procedure wordt aan YouTube en Google meegedeeld welke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betreffende persoon.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel de informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht wanneer de betreffende persoon tegelijk met de toegang tot onze website op YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon op een YouTube-video klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet door de betrokkene wordt gewenst, kan dit de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn YouTube-account voordat u onze website oproept.

De door YouTube gepubliceerde en op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ toegankelijke gegevensbeschermingsregels geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.
16. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GMO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter voldoening aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GMO. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d), van de DS-GMO. Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GMO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de Commissie van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld wanneer de betrokkene klant is van de aansprakelijke persoon (overweging 47, tweede zin, DS-GMO).
17. legitieme belangen bij de door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde verrichte verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GMO, is het in ons rechtmatig belang om zaken te doen in het belang van al onze medewerkers en aandeelhouders.
18 Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.

19. wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak tot sluiting van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het nodig zijn een overeenkomst te sluiten als een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voorafgaand aan de verstrekking van persoonsgegevens door de betrokkene dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene van geval tot geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.
20. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf doen we geen automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de producent van gegevensbeschermingsverklaringen van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe gegevensbeschermingsfunctionaris voor Dresden, in samenwerking met Christian Solmecke, advocaat voor gegevensbeschermingsrecht.

Login

Copyright Dupatec GmbH© 2013. All Rights Reserved.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline