Cieszymy się, że okazali Państwo zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Ochrona danych jest szczególnie ważnym priorytetem dla zarządu firmy Dupatec GmbH. Korzystanie ze stron internetowych Dupatec GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych, jednak jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w Dupatec GmbH, obowiązującymi w danym kraju. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych, nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą niniejszej deklaracji o ochronie danych, o przysługujących im prawach.
Firma Dupatec GmbH jako administrator danych wdrożyła wiele środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednakże transmisja danych przez Internet może z zasady wykazywać luki w zabezpieczeniach, a zatem nie można zagwarantować bezwzględnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam swoje dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.
1. Definicje
Oświadczenie Dupatec GmbH o ochronie danych opiera się na terminach używanych przez prawodawcę europejskiego do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.
W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:
    a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, lub do jednego lub więcej szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
    b) Podmiot danych
Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.
    c) Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, nawet za pomocą środków zautomatyzowanych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, strukturyzacja, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
    d) Ograniczenia w przetwarzaniu danych
Ograniczeniem przetwarzania jest znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
    e) Profilowanie
Tworzenie profili oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającego na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, rzetelności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
    f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i że podlegają one środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
    g) kontroler lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie
Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy cele i sposoby takiego przetwarzania są określone prawem Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane prawem Unii lub państwa członkowskiego.
    h) Przetwórca
Przetwarzający jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca
Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia, czy też nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne jest zgodne z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.
    j) Strona trzecia
Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
    k) Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie pozytywne, które oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących.
2. Nazwa i adres administratora danych
Kontroler do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych:
Dupatec GmbH
Alte Kaserne 5
47249 Duisburg
Deutschland
Zadzwoń: +49 (0) 203 / 7579746
Adres poczty elektronicznej:
Adres internetowy: www.dupatec.de
3. Ciasteczka
Na stronach internetowych firmy Dupatec GmbH stosowane są pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.
Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator cookie jest unikalnym identyfikatorem cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie poszczególnych przeglądarek danych, których dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Specyficzną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.
Dzięki zastosowaniu plików cookie firma Dupatec GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.
Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomnieliśmy, rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik strony internetowej korzystający z plików cookie, np. nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy strona jest odwiedzana, ponieważ są one przejmowane przez stronę internetową, a zatem pliki cookie są przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem są pliki cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów za pośrednictwem plików cookie.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej, a tym samym trwale zablokować ustawienia plików cookie. Co więcej, już ustawione pliki cookie mogą być w każdej chwili usuwane przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.
4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji
Na stronie internetowej firmy Dupatec GmbH gromadzone są ogólne dane i informacje, gdy na stronie pojawia się osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zbierane mogą być (1) typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona, z której system dostępu dostaje się na naszą stronę (tzw. odsyłacze), (4) podstrony, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu do danych oraz (8) wszelkie inne dane, które mogą być wykorzystywane w naszej technologii.
Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma Dupatec GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego też Dupatec GmbH analizuje statystycznie zgromadzone anonimowo dane i informacje w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony.

Dane anonimowe plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.
5. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej
Na stronie internetowej Dupatec GmbH znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez tę osobę są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z podmiotem danych. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.
6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to przyznane przez prawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega.
Jeżeli cel przechowywania danych nie ma zastosowania lub jeżeli upływa okres przechowywania danych określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.
7. Prawa osoby, której dotyczą dane
    a) Prawo do potwierdzania
Każdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora danych.
    b) Prawo do kontaktów z dzieckiem
Każdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora danych bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia zapewniają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:
        ◦ cele przetwarzania danych;
        ◦ kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
        ◦ odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
        ◦ w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do jego wyznaczenia;
        ◦ istnienie prawa do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;
        ◦ istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego;
        ◦ w przypadku, gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
        ◦ istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 GDPR, oraz, przynajmniej w takich przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki, a także znaczenie i przewidywane skutki takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dotyczą dane, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora danych.
    c) Prawo do sprostowania
Każdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora danych bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych go dotyczących. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, podmiot danych ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do poprawienia danych, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora danych.
    d) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Każdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora danych usunięcia danych osobowych go dotyczących bez zbędnej zwłoki, a administrator danych ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn, tak długo, jak przetwarzanie nie jest konieczne:
        ◦ Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.

◦ Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na podstawie której odbywa się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) PKBR lub art. 9 ust. 2 lit. a) PKBR i w przypadku braku innej podstawy prawnej przetwarzania.
        ◦ Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie istnieją nadrzędne podstawy prawne przetwarzania danych lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR.
        ◦ Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
        ◦ Dane osobowe należy usuwać w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych.
        ◦ Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR.
Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Dupatec GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora danych. Pracownik firmy Dupatec GmbH jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądania usunięcia danych.
W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany na mocy art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, podejmuje on, uwzględniając dostępne technologie i koszty wdrożenia, uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe o tym, że podmiot danych zażądał usunięcia przez takich administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopiowania lub powielania, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. W indywidualnych przypadkach pracownicy Dupatec GmbH załatwiają niezbędne sprawy.
    e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Każdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy ma zastosowanie jeden z poniższych warunków:
        ◦ Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych.
        ◦ Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystania.
        ◦ Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów ich przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
        ◦ Podmiot danych sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych podmiotu danych.
Jeśli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Dupatec GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora danych. Ograniczenia w przetwarzaniu danych ustala pracownik Dupatec GmbH.
    f) Prawo do przenoszenia danych
Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymywania danych osobowych go dotyczących, które zostały przekazane administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód od administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się za zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) PKBR lub art. 9 ust. 2 lit. a) PKBR, lub umowy na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) PKBR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub do wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.
Ponadto, korzystając ze swojego prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpośredniego przekazywania danych osobowych od jednego administratora danych do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne i nie narusza praw i wolności innych administratorów danych.
W celu zapewnienia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem firmy Dupatec GmbH.
    g) Prawo sprzeciwu
Każdy podmiot danych ma przyznane przez prawodawcę europejskiego prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) PKBR, przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą. Dotyczy to również tworzenia profili w oparciu o te przepisy.
Dupatec GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Dupatec GmbH przetwarza dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, dla celów marketingu bezpośredniego. Odnosi się to do profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych przez Dupatec GmbH dla celów marketingu bezpośredniego, Dupatec GmbH nie będzie już przetwarzał danych osobowych dla tych celów.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, ze względu na swoją szczególną sytuację, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących przez Dupatec GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, chyba że przetwarzanie to jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem Dupatec GmbH. Ponadto w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego osoba, której dane dotyczą, ma swobodę, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, korzystania ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą środków zautomatyzowanych, przy użyciu specyfikacji technicznych.
    h) zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie
Każdy podmiot danych ma prawo do tego, by prawodawca europejski nie podlegał decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dla niego lub podobnie znacząco wpływa na niego, dopóki decyzja (1 ) nie jest niezbędna do jej podjęcia, lub wykonanie umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony praw i wolności podmiotu danych oraz jego uzasadnionych interesów, lub (3) nie jest oparte na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.
Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych, Dupatec GmbH stosuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, przynajmniej prawo do interwencji człowieka ze strony administratora danych, do wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania decyzji.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Dupatec GmbH.
    i) prawo do cofnięcia zgody na ochronę danych
Każdy podmiot danych ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody prawodawcy europejskiego na przetwarzanie jego danych osobowych.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem firmy Dupatec GmbH.
8. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i wykorzystania Facebooka
Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook jest portalem społecznościowym.
Portal społecznościowy to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Portal społecznościowy może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z biznesem. Facebook umożliwia użytkownikom portali społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i tworzenie sieci na życzenie znajomych.
Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli dana osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, kontrolerem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Przy każdym wywołaniu do jednej z poszczególnych stron niniejszej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i z którą został zintegrowany komponent Facebook (wtyczki Facebook), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o pobranie wyświetlania odpowiedniego komponentu Facebook z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek do Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, na jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej osoba, której dane dotyczą, odwiedziła.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, to po każdym wywołaniu na naszą stronę internetową przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej Facebook wykrywa, która z określonych podstron naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane za pośrednictwem komponentu Facebook i powiązane z odpowiednim kontem Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków na Facebooku zintegrowanych z naszą stroną internetową, np. przycisk "Lubię to", lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi komentarz, wówczas Facebook dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika osoby, której dane dotyczą, na Facebooku i przechowuje dane osobowe.
Facebook zawsze otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebook informacje o wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, gdy osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w tym samym czasie na Facebooku w czasie trwania połączenia z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji na Facebook nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, osoba ta może temu zapobiec, wylogowując się z jej konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Opublikowane przez Facebook wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych, dostępne na stronie https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśniono tam, jakie ustawienia oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto, dostępne są różne opcje konfiguracyjne pozwalające na wyeliminowanie transmisji danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania transmisji danych na Facebooku.
9. Przepisy o ochronie danych dotyczące aplikacji i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)
Na tej stronie kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizatora). Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych. Analiza stron internetowych polega na gromadzeniu, gromadzeniu i analizie danych na temat zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Serwis analizy stron internetowych gromadzi m.in. dane o stronie internetowej, z której dana osoba pochodzi (tzw. referrer), które podstrony były odwiedzane, oraz jak często i przez jaki czas dana podstrona była oglądana. Analiza stron internetowych wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.
Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.
Do analizy stron internetowych przez Google Analytics kontroler używa aplikacji "_gat. _anonimizeIp". Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas odwiedzania naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa członkowskiego Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej oraz do tworzenia raportów online, które pokazują aktywność na naszych stronach internetowych, a także do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.
Google Analytics umieszcza cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Dzięki ustawieniu ciasteczek Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na której został zainstalowany komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekazuje dane za pośrednictwem komponentu Google Analytics w celu reklamy online i rozliczania prowizji do Google. W trakcie tej technicznej procedury przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która służy Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do rozliczania prowizji.
Pliki cookie służą do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, będą przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w każdej chwili zapobiec ustawieniu ciasteczek na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale odmówić ustawienia ciasteczek. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics ustawienie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google Analytics mogą być w każdej chwili usuwane przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec zbierania danych generowanych przez Google Analytics, co jest związane z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również z przetwarzaniem tych danych przez Google i możliwością wykluczenia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki internetowej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą skryptu JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest uważana za sprzeciw Google. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub zainstalowany na nowo, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub jakąkolwiek inną osobę, która jest związana z jej sferą kompetencji lub jest wyłączona, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub reaktywacja dodatków do przeglądarki.
Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych Google można znaleźć na stronach https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wyjaśniono szerzej pod następującym linkiem: https://www.google.com/analytics/.
10. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Remarketing
Na tej stronie kontroler zintegrował usługi Google Remarketing. Google Remarketing jest funkcją Google AdWords, która umożliwia przedsiębiorstwu wyświetlanie reklam wśród użytkowników Internetu, którzy wcześniej mieszkali na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Integracja Google Remarketing umożliwia zatem przedsiębiorstwu tworzenie reklam opartych na użytkownikach, a tym samym wyświetlanie odpowiednich reklam zainteresowanym internautom.
Podmiotem obsługującym usługi Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.
Celem Google Remarketing jest umieszczenie reklamy mającej znaczenie dla zainteresowania. Google Remarketing pozwala na wyświetlanie reklam w sieci Google lub na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań internautów.
Google Remarketing umieszcza cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Dzięki ustawieniu plików cookie Google umożliwia rozpoznawanie odwiedzających naszą stronę internetową, jeżeli wywołuje on kolejne strony internetowe, które są również członkami sieci reklamowej Google. Każde wywołanie strony internetowej, na której usługa została zintegrowana przez Google Remarketing, powoduje automatyczną identyfikację przeglądarki internetowej osoby, której dane dotyczą, z Google. W trakcie tej procedury technicznej Google otrzymuje dane osobowe, takie jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania po internecie, które Google wykorzystuje między innymi do zamieszczenia interesującej go reklamy.
Cookie służy do przechowywania danych osobowych, np. stron internetowych odwiedzanych przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej osobom trzecim.
Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w każdej chwili zapobiec ustawieniu ciasteczek na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale odmówić ustawienia ciasteczek. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google mogą być w każdej chwili usuwane przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie Google opartej na odsetkach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link do www.google.de/settings/ads i dokonać odpowiednich ustawień w każdej przeglądarce internetowej, z której korzysta osoba, której dane dotyczą.


Więcej informacji oraz aktualne przepisy o ochronie danych osobowych Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

11. Przepisy o ochronie danych dotyczące aplikacji i korzystania z Google+
Na tej stronie kontroler zintegrował jako komponent przycisk Google+. Google+ jest tzw. portalem społecznościowym. Portal społecznościowy to miejsce spotkań społecznych w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i komunikować w przestrzeni wirtualnej. Portal społecznościowy może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z biznesem. Google+ umożliwia użytkownikom portali społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i tworzenie sieci na życzenie znajomych.
Operatorem Google+ jest Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATES ZJEDNOCZONE.
Przy każdym wywołaniu do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i posiadającej wbudowany przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera przez odpowiedni przycisk Google+ wyświetlający odpowiedni przycisk Google+. W trakcie tej procedury technicznej Google jest informowane o tym, która podstrona naszej witryny została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Więcej szczegółowych informacji na temat Google+ można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/+/.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Google+, Google rozpoznaje po każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretne podstrony naszej strony internetowej zostały odwiedzone przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane za pomocą przycisku Google+ i Google dopasowuje je do odpowiedniego konta Google+ powiązanego z osobą, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie na przycisk Google+ zintegrowany na naszej stronie internetowej i w ten sposób da polecenie Google+1, to Google przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe. Google przechowuje zalecenie osoby, której dane dotyczą, dotyczące Google+1, udostępniając je publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Następnie rekomendacja Google+1 udzielona przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+ używana przez osobę, której dane dotyczą, oraz zapisane zdjęcie, są przechowywane i przetwarzane w innych usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google jest również w stanie powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi w Google. Google zapisuje te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.
Przyciskiem Google+ Google otrzymuje informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą w momencie połączenia z naszą stroną internetową, jest zalogowana do Google+. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+, czy nie.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce przekazywać danych osobowych do Google, może uniemożliwić takie przekazanie, wylogowując się z konta Google+ przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.
Więcej informacji oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Więcej informacji na temat przycisku Google+ 1 można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/+/web/b/butotes-policy.
12. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i używania haseł Google-AdWords
Na tej stronie kontroler zintegrował Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google w wyszukiwarkach i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie konkretnych słów kluczowych, za pomocą których reklama w wynikach wyszukiwania Google jest wyświetlana dopiero wtedy, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwarki w celu uzyskania wyników wyszukiwania istotnych dla danego słowa kluczowego. W Sieci Reklamy Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu, z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.
Operatorem Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATES ZJEDNOCZONE.

Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez zamieszczanie odpowiednich reklam na stronach internetowych osób trzecich oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google, a także zamieszczanie reklam osób trzecich na naszej stronie internetowej.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, dotrze do naszej strony internetowej za pośrednictwem ogłoszenia Google, w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, zostanie za pośrednictwem Google przesłany plik cookie dotyczący konwersji. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Cookie konwersji traci ważność po 30 dniach i nie jest wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie nie wygasł, służy on do sprawdzenia, czy na naszej stronie internetowej nie zostały wywołane określone podstrony, np. koszyk z systemu sklepu internetowego. Dzięki cookie konwersji, zarówno Google, jak i kontroler może zrozumieć, czy osoba, która osiągnęła reklamy AdWords na naszej stronie internetowej generowane sprzedaży, to znaczy, wykonane lub anulowane sprzedaży towarów.
Dane i informacje zbierane za pomocą plików cookie do konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Statystyki odwiedzin są wykorzystywane w celu ustalenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali obsłużeni przez reklamy AdWords, aby zapewnić sukces lub niepowodzenie każdego ogłoszenia AdWords i zoptymalizować nasze reklamy AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.
Cookie konwersji przechowuje dane osobowe, np. strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zgromadzone w ramach procedury technicznej osobom trzecim.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak wspomniano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować ustawienia plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczanie plików cookie dotyczących konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Cookies ustawione przez Google AdWords mogą być w każdej chwili usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.
Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie Google opartej na stopie procentowej. W związku z tym osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać z każdej przeglądarki internetowej dostęp do linku www.google.de/settings/ads i wprowadzić żądane ustawienia.
Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
13. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i wykorzystania Instagramu
Na tej stronie internetowej sterownik posiada zintegrowane komponenty serwisu Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, umożliwiającą użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów wideo, a także rozpowszechnianie tych danych w innych sieciach społecznościowych.
Operatorem usług oferowanych przez Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, STANY ZJEDNOCZONE.
Przy każdym wywołaniu do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o pobranie wyświetlacza odpowiadającego komponentowi Instagram Instagram. W trakcie tej procedury technicznej firma Instagram dowiaduje się, która podstrona naszej witryny została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Instagram, Instagram wykrywa, z każdym wywołaniem do naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz przez cały czas ich pobytu na naszej stronie internetowej, która podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Instagram i są powiązane z odpowiednim kontem Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagram wbudowanych w naszą stronę internetową, wówczas Instagram porównuje te informacje z osobistym kontem użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą i przechowuje dane osobowe.

Instagram otrzymuje za pośrednictwem komponentu Instagram informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, pod warunkiem że osoba ta jest zalogowana w Instagram w momencie połączenia się z naszą stroną internetową. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba kliknie przycisk Instagram, czy nie. Jeśli taka transmisja informacji do Instagramu nie jest pożądana dla osoby, której dane dotyczą, osoba ta może temu zapobiec, wylogowując się z jej konta Instagramu przed wykonaniem połączenia na naszą stronę internetową.
Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych firmy Instagram można znaleźć na stronach internetowych https://help.instagram.com/155833707900388 oraz https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
14. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i wykorzystania Matomo
Na tej stronie internetowej sterownik zintegrował komponent Matomo. Matomo jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym do analizy stron internetowych. Analiza stron internetowych polega na gromadzeniu, gromadzeniu i ocenie danych na temat zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analizy stron internetowych gromadzi m.in. dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), do której strony internetowej uzyskano dostęp lub jak często i przez jaki okres czasu dana podstrona była przeglądana. Analiza stron internetowych jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.
Oprogramowanie jest obsługiwane na serwerze kontrolera, wrażliwe na ochronę danych pliki dziennika są przechowywane wyłącznie na tym serwerze.
Celem komponentu Matomo jest analiza przepływów odwiedzających na naszej stronie internetowej. Uzyskane dane i informacje administrator wykorzystuje m.in. do oceny korzystania z tej strony internetowej w celu tworzenia raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych.
Matomo umieszcza ciasteczko w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Przy ustawieniu ciasteczek włączona jest analiza korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu do jednej z poszczególnych stron tej strony, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie poprzez komponent Matomo proszona o przekazanie danych do celów analizy online na naszym serwerze. W trakcie tej technicznej procedury uzyskujemy wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która służy do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć.
Pliki cookie służą do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej. Przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych te dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane na nasz serwer. Te dane osobowe będą przez nas przechowywane. Nie przekazujemy tych danych osobowych osobom trzecim.
Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w każdej chwili zapobiec ustawieniu ciasteczek na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale odmówić ustawienia ciasteczek. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Matomo umieszczanie plików cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Matomo mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych dotyczących korzystania z tej strony internetowej generowanych przez Matomo oraz przetwarzania tych danych przez Matomo, a także ma możliwość wykluczenia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi w przeglądarce ustawić opcję "Nie śledź".
Przy każdym ustawieniu plików cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strony internetowe kontrolera nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.
Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Matomo można znaleźć na stronie https://matomo.org/privacy/.
15. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i użytkowania serwisu YouTube
Na tej stronie internetowej sterownik posiada zintegrowane komponenty YouTube. YouTube jest internetowym portalem wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne ustawianie klipów wideo i innym użytkownikom, a także bezpłatne oglądanie, przeglądanie i komentowanie ich. YouTube umożliwia publikowanie wszelkiego rodzaju filmów wideo, dzięki czemu można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów, jak i transmisji telewizyjnych, a także do filmów muzycznych, trailerów i filmów wideo tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.
Operatorem serwisu YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, STANY ZJEDNOCZONE. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amfiteatr Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany ZJEDNOCZONE.

Przy każdym wywołaniu do jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o pobranie wyświetlacza odpowiadającego komponentowi YouTube. Więcej informacji na temat serwisu YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/. W trakcie tej procedury technicznej, YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, która podstrona naszej witryny została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje po każdym wywołaniu podstrony zawierającej film wideo z YouTube, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej osoba, której dane dotyczą, odwiedziła. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.
YouTube i Google będą otrzymywać za pośrednictwem komponentu YouTube informacje o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą w momencie połączenia z naszą stroną internetową, jest zalogowana na YouTube; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie na wideo YouTube, czy też nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, dostawa może zostać uniemożliwiona, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyloguje się z własnego konta na YouTube przed nawiązaniem połączenia z naszą stroną internetową.
Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych osobowych, dostępne pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.
16. Podstawa prawna przetwarzania danych
Artykuł. 6 ust. 1 lit. a) GDPR stanowi podstawę prawną dla operacji przetwarzania, na które uzyskaliśmy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są konieczne do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) OGP. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedkontraktowych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega zobowiązaniu prawnemu, zgodnie z którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. do celów podatkowych, przetwarzanie odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) PKBR. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne dla ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy gość doznał obrażeń w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. d) PKBR. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, chyba że interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wspomniane przez prawodawcę europejskiego. Uznał on, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 GDPR).
17. Uzasadnione interesy administratora danych lub strony trzeciej
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.
18. Okres przechowywania danych osobowych
Kryterium określenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub jej rozpoczęcia.
19. Udostępnienie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; wymóg zawarcia umowy; obowiązek dostarczenia danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych
Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami konieczne może być zawarcie umowy, na mocy której osoba, której dane dotyczą, przekaże nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane.

Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych przy podpisywaniu z nią umowy. Nieprzekazanie danych osobowych spowodowałoby, że nie można byłoby zawrzeć umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z każdym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy przekazanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek przekazania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje nieprzekazania danych osobowych.
20. Istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji
Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona przez Generatora Polityki Prywatności DGD - Twojego Zewnętrznego DPO, który został opracowany we współpracy z niemieckimi prawnikami z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolonia.

Login

Copyright Dupatec GmbH© 2013. All Rights Reserved.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline